KVKK Başvuru Formu

 

 

 

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU

 

 

1. Genel Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

 

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (bundan sonra “BG TURİZM” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

2. Başvuru Hakkı

2.1 Başvuru Konuları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes BG TURİZM’e başvurarak işbu formda açıklanan yöntem ve usullerde kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

2.2 Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

2) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

3. Başvuru Yöntemleri

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesinde yer alan işbu KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimliğinizi tespit edici belgeler ile veya noter vasıtasıyla) veya kvkk@bgturizm.com  adresine iletebilirsiniz.

 

 

Başvuru Yöntemi

Yöntem ve Usul

Başvuru Adresi

YAZILI BAŞVURU

https://bgvilla.com/  adresinde yer alan işbu başvuru formunun doldurularak;

Islak imzalı olarak şahsen veya

noter aracılığıyla yapılabilir.

Hoşnudiye Mah. 765.Sk. No:1 Gökdemir Plaza K:2 Tepebaşı/Eskişehir

ELEKTRONİK POSTA (E-POSTA) BAŞVURU

https://bgvilla.com/  adresinde yer alan işbu başvuru formu doldurularak yapılabilir.

 

kvkk@bgturizm.com

 

 

Not: E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler eklenerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu yazılı başvurularda zarfın/tebligatın üzerine, elektronik posta başvurusunda mailin konu kısmına ‘‘KVK İlgili Kişi Başvurusu’’ yazılacaktır.

 

 

4. Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi İletişim Bilgileri

 

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen ilgili bilgileri aşağıda belirtiniz.

 

İsim - Soyisim

 

TC Kimlik/ Pasaport Numarası

 

Adresi

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

 

5. Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin Talepleri

 

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına öncelikle Şirketimiz ile olan ilişiğinizi belirtiniz.

İşbu formun ikinci maddesine belirtilen ve KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi lütfen detaylı olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………………...…………….

…………………………………………………………………………………………………………...…………….

 

6. Başvurulara Cevap Verme Usulü

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, BG TURİZM tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

 

 

7. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

 

Yukarıda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (E-posta yönteminin seçilmesi halinde daha hızlı dönüş yapılabilecektir.)

 

 

Aydınlatma Metni

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü, elektronik veya fiziki ortamda toplanabilecektir.

 

 Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 

Canlı Destek {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}