Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak (Bundan böyle kısaca “BG TURİZM” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine ve korunma noktasında her türlü tedbirlerin alınmasına büyük önem vermekle birlikte siz kullanıcılarımızı/müşterilerimizi/konuklarımızı/iş ortaklarımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz hakkında sizleri Kanun' dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.     Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler:

 

BG TURİZM olarak veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimizin hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari ve iş stratejilerimizi belirleyebilmek ve uygulayabilmek, reklam ve pazarlama stratejilerimizin oluşturulabilmek, performans ve etkinlik çalışmalarımızın yürütebilmek gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da dijital yöntemlerle toplamaktayız.

 

2.     Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:

 

BG TURİZM olarak veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, şirketimizin iş alanı dahilinde başvuru kabul eden büroları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimiz’ in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

BG TURİZM müşterileri/başvurucuları/kullanıcıları olarak sizlerin şirketimizin hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, konaklama tarihleriniz ve sözleşme uyarınca sizlere hak ve yükümlülüklerinizi hatırlatmak, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari ve iş stratejilerimizi belirleyebilmek ve uygulayabilmek, reklam ve pazarlama stratejilerimizi oluşturulabilmek, performans ve etkinlik çalışmalarımızı yürütebilmek gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilgilerinize sunarız.

 

3.     Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

BG TURİZM olarak söz konusu kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında; Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz/başvurucularımız arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4.     Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Koruması Kanununun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 

BG TURİZM, ilgili müşterilerinin/başvurucularının aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

a)     İlgili kişinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b)    İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c)     BG TURİZM’ in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)     Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini, imha edilmesini isteme,

f)     Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h)    Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
RIZA METNİ

BG TURİZM, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup iş bu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin BG TURİZM tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının teminini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için BG TURİZM tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’ nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri BG TURİZM Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Politika’ da Bölüm 3 – Madde II altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, BG VİLLA iş ortakları tarafından BG VİLLA müşterilerine BG VİLLA’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, BG VİLLA’ ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, BG VİLLA’ nın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda BG VİLLA’ nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, BG VİLLA’ nın sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’ nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

 

-------------------------------- *** --------------------------------

 

İş bu aydınlatma ve rıza metni uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun gerçek kişilerin verilerinin işlenmesi ve korunması hususunda getirdiği yenilikler ve kanundan doğan haklarınızı sunarak yükümlülüklerimizi yerine getirmiş bulunmaktayız.

 

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak sitemizde yer alan “Başvuru Formu” nu doldurup belirtilen şekillerde şirketimize ileterek kişisel verileriniz ile ilgili olarak yukarıda sayılan kanundan kaynaklanan haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 

-------------------------------- *** --------------------------------

 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Veri Sorumlusu   : BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Tel                       : 0 (222) 230 99 10

E-posta                : info@bgturizm.com.tr

Adres                            : Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad.

  765. Sok. No:1 Kat:2 D:11 Tepebaşı/Eskişehir

 

 

 

Canlı Destek {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}