Gizlilik ve Çerez Politikası

 

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Gizlilik Politikası:

 

BG TURİZM olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kullanıcılarımızın gizliliğini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz.

 

İş bu Gizlilik Politikasını (“Politika”) da kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek/bilinçlendirmek amacıyla sunmakla https://www.bgvilla.com/tr/ url adresli web sitemizdeki çerez uygulamasının da iş bu Politika’ nın ayrılmaz parçası olduğunu belirtmek isteriz.

 

Politika’ nın Amacı:

 

BG TURİZM tarafından işletilmekte olan www.bgvilla.com internet sitesinin işletilmesi sırasında üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından BG TURİZM ile paylaşılan veya BG TURİZM’ in, Veri Sahibi’ nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Aşağıda BG TURİZM tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

o   Kimlik Bilgisi

o   İletişim Bilgisi

o   Kullanıcı Bilgisi

o   Kullanıcı İşlem Bilgisi

o   İşlem Güvenliği Bilgisi

o   Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

 

BG TURİZM, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’ nin web site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’ un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere BG TURİZM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, BG TURİZM tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BG TURİZM ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BG TURİZM’ in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

 

Veri Sahibi’ nin açık rızası kapsamında, BG TURİZM, Veri Sahipleri’ nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı:

 

BG TURİZM, Veri Sahibi’ ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, iş bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için BG TURİZM’ in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. BG TURİZM, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’ nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

·       Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.bg.../tr/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında BG TURİZM tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’ da ve Aydınlatma Yükümlülüğü Metninde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. BG TURİZM, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. BG TURİZM’ in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Çerez Politikası:

 

BG TURİZM olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Çoğu web sitesinde olduğu gibi, https://www.bg.....com/tr/ ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanmaktadır.

 

İş bu Çerez Politikası yukarıda yer alan Gizlilik Politikası’ nın ayrılmaz bir parçasıdır.

 

BG TURİZM, bu Çerez Politikası’ nı Site’ de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

Çerez Nedir?

 

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, kısıtlı bir süre için bazı bilgileri saklayan bir metin dosyasıdır. Web sitelerinin çoğu çerez kullanır. Bunlar bir web sitesini ilk ziyaretinizde tarayıcınız tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir. Bir çerez en az iki unsur içerir; dosyanın adı ve değeri. Çerezlerin genellikle istenen kullanım ömürlerine göre belirlenmiş kendi kendini yok etme tarihleri olur. Bu bağlamda çerezler de seans çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ayrılır. Seans çerezleri, o tarama seansının sonunda otomatik olarak hemen silinirler.  Kalıcı çerezler ise önceden tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız uç cihazda kalırlar. Ancak belirlenen sürenin sonunda yok olurlar. Bu tür çerezler, o web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin ayar tercihlerinizi hatırlar.

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Web sitemizde Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 

·       Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. 

·       Siteyi analiz etmek ve Platform’ un performansını arttırmak. 

·       Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 

·       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

 

BG TURİZM, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Sitede kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

·       Ziyaretçiler, Platform’ u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’ a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

·       Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

·       Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

·       Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

·       Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Hangi Haklara Sahipsiniz?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, BG TURİZM’ e başvurarak, kendileriyle ilgili,

 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında BG TURİZM Tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da ve Aydınlatma Metni’ nde belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, BG TURİZM, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ ndaki Değişiklikler

 

BG TURİZM, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, sitede yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 

BG TURİZM, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

------------------------------***------------------------------

 

Görüş ve sorularınızla ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Veri Sorumlusu   : BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Tel                       : 0 (222) 230 99 10

E-mail                           : [email protected]

Adres                            : Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. 765. Sok.

  No:1 Gökdemir Plaza Kat:2 D:11 Tepebaşı/Eskişehir

 

 

Canlı Destek {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}