Aydınlatma Metni

 

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

 

AYDINLATMA METNİNİ NEDEN DÜZENLİYORUZ ?

 

6698 sayılı Kanunu’nun ‘‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı 10. maddesi ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (BG TURİZM) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu bilgilendirme metninde, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hususunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz nezdindeki hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız ile ilgili olarak bilgi vermek üzere işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

 

 

1.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ?

 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortam içerisinde oluşan log kayıtlarınız, çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz; erişim yetkilerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer yasalara aykırılıkların önüne geçilmesi, takibi, denetimi ve hukuk işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

https://bgvilla.com/contact adresinde yer alan iletişim formunu doldurmanız halinde; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve iletmek istediğiniz mesajınız sizlerin soru ve taleplerinizi hızlı ve etkin yerine getirebilmek üzere işlenmektedir.

 

İnternet sitemizde online işlem veya https://bgvilla.com/ adresinden çevrimiçi rezervasyon yapmanız halinde; adınız, soyadınız, telefon numaranız, ikamet adresiniz, villa adı, check-in check-out tarihleriniz, konaklayacak kişilerin ad ve soyadları, banka hesap

numaranız, TC kimlik numaranız, uyruğunuz, pasaport numaranız, vergi numaranız, vergi dairesi bilginiz, fatura adres ve şirket bilgileriniz rezervasyon takip sisteminin ve rezervasyon hizmetlerinin yönetilmesi, konaklama/villa kiralama sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri/memnuniyeti ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, verilen hizmetin ifası gereği fatura ve muhasebe  işlemlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaç ve alışkanlıklarınıza göre kişiselleştirerek sizlerin beğenisine sunulması, hizmetlerimizin kullanımını ve işlevselliğinin denetlenebilmesi, talep ve şikayetlerinizin düzenli takip edilebilmesi üzere işlenmektedir.

 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ ?

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 1. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; olası hukuki bir ihtilaf, adli veya idari denetim hallerinde Şirket avukatımız veya bilgi talep eden adli ve idari mercilerle, Şirketimiz muhasebe ve finans işlemlerini yürütebilmek üzere hizmet aldığımız muhasebe ve finans şirketleriyle, müşteri bilgilerini talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mali işlemlerin takibini yürütebilmek üzere alt acentelerle ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği yükümlülüğü bulunan kiraya veren mülk sahipleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8/2 ve 9/2 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde paylaşılmaktadır.

 

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

 

Kişisel verilerinizi; https://bgvilla.com/ web sitemize giriş yaptığınız esnada onay vermeniz durumunda çerezler (cookies) vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz, web sitesi içerisinde oluşan log kayıtlarınız otomatik olarak,  https://bgvilla.com/contact adresinde yer alan iletişim formunu doldurmanız, whatsapp veya sosyal medya hesaplarımız (https://www.facebook.com/bgvillacom, https://www.instagram.com/bgvillacom/) üzerinden Şirketimizle iletişim kurmanız, tarafınızca web sitemizden çevrimiçi rezervasyon yapmanız, anlaşmalı olduğumuz acenteler aracılığıyla rezervasyon oluşturmanız ve oluşturduğunuz rezervasyonların acenteler tarafından Şirketimize iletilmesi suretiyle kişisel verilerinizi topluyor, bilişim sistemlerimize kaydetmek, saklamak, rezervasyon takvimini oluşturmak, villa/otel  yönetim yazılımı/ ERP (Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi)/ otomasyon sistemi üzerine kaydetmek, muhasebesel işlemleri takip etmek ile işin veya talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine  göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, liste/takvim yapmak, belge/form doldurmak, sözleşme hazırlamak suretiyle işlenmektedir.

 

 

 

4. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR ?

 

Kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;

a bendi uyarınca kanunlarda öngörülmüş olması,

c bendi uyarınca konaklama/villa kiralama sözleşmesinin kurulması veya sözleşmenin ifası için gerekli olması,

ç bendi uyarınca Şirketimizin faaliyet alanına bağlı olarak ilgili mevzuattan veya konaklama/villa kiralama sözleşmesinden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz,

f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARINIZ NELERDİR ?

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi/ilgili kişi olarak Şirketimize başvurduğunuzda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

6. HAKLARINIZA YÖNELİK TALEPLERİNİZİ ŞİRKETİMİZE BİLDİRME YÖNTEMİ

 

6698 Sayılı Kanun’nun 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin olarak, Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümlerine bağlı olarak talepte bulunabilirsiniz. Kimliğinizi tespite elverişli belgelerle birlikte talebinizi internet sitemizde ( https://bgvilla.com/ ) yer alan KVK başvuru formunu doldurarak ‘‘Hoşnudiye Mah. 765.Sk. No:1 Gökdemir Plaza K:2 Tepebaşı/Eskişehir’’ adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya E-posta ile yapacağınız başvurularınızı ‘‘[email protected]’’ adresine iletebilirsiniz.

 

BG TURİZM tarafından, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak yapılan başvuru talepleri, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi ilgili kişiden ücreti talep edebilecektir. Talebin reddedilmesi durumunda, ret nedeni veya nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilerek bilgilendirilecektir.

 

 

7. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

BG SEYAHAT TURİZM BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Vergi Bilgisi    :  Eskişehir Vergi Dairesi - Vergi No: 1681078413

Mersis No       : 0168107841300001

Adres Bilgisi   : Hoşnudiye Mah. 765.Sk. No:1 Gökdemir Plaza K:2 Tepebaşı/Eskişehir

E-Mail Adresi    : [email protected]

 

 

BG TURİZM KVK TALEP BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Canlı Destek {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}